Gospodarka odpadami komunalnymi

Na terenie gminy Dubicze Cerkiewne obowiązuje pojemnikowo – workowy system zbiórki odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach i workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w systemie workowym:
worek koloru żółtego na odpady z tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych i makulatury,
worek koloru zielonego na szkło.

Worki do segregacji zapewnia Urząd Gminy poprzez firmę odbierającą odpady w ramach świadczonej usługi.

Odpady komunalne (zmieszane, worek żółty i zielony) odbierane są 1 raz w miesiącu zgodnie harmonogramem przekazywanym właścicielom nieruchomości podczas odbioru odpadów.

Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna Gmina Dubicze Cerkiewne

Opłaty za odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Uchwały Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi