Kalendarium

2014r. – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin

2014r. – Budowa instalacji solarnych( 54 szt) w miejscowościach

2014r. – Zakup nowoczesnego samochodu strażackiego do OSP Dubicze Cerkiewne

2014r. – Remont świetlicy wiejskiej w m. Tofiłowce

2013r. – Remont świetlicy wiejskiej w m. Stary Kornin

2013r. – Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin

2013r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki

2012r. – Remont budynku GOZ w ramach programu dostosowawczego oraz zakup wyposażenia (projekt zdobył I miejsce w województwie podlaskim w konkursie ” Przyjazna wieś”)

2011r. – Budowa 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

2011r. – Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty” w Dubiczach

2010-2012 – Remont świetlicy wiejskiej w m. Koryciski

2010r. – Zakończono remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

2010r. – Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec

2010r. – Zakończono wodociągowanie gminy Dubicze Cerkiewne osiągając bardzo wysoki wskaźnik zwodociągowania wynoszący 99,9%

Wrzesień 2009r. – 90-ta rocznica powstania Ochotniczej Straż Pożarnej w m. Dubicze Cerkiewne

Maj 2009r. – Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy gminą Dubicze Cerkiewne i gmina Cyców w sprawie nawiązania współpracy

Luty 2009r. – Utworzenie punktu przedszkolnego

Sierpień 2008r. – 40-ta rocznica powstawania ochotniczej Straży Pożarnej w m. Werstoku

Czerwiec 2006r. – Zawarto porozumienie pomiędzy gminą Dubicze Cerkiewne, a gminą Paistu (Republika Estońska) o przyjaźni i wzajemnej współpracy

Wrzesień 2005r. – Otwarcie Izby Kultury i Tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych

Lipiec 2005r. – 50-ta rocznica powstania OSP w m. Tofiłowce

Czerwiec 2005r. – Likwidacja Fili Bibliotecznej w m. Stary kornin

Lipiec 2004r. – Trąba powietrzna, która nawiedziła tereny gminy zniszczyła w miejscowości Jelonka 24 budynków mieszkalnych i 68 gospodarczych

Wrzesień 2003r. – Organizacja Polsko – Białoruskiego Pleneru Malarkiego Puszcza Białowieska-Geniusz Przyrody- Talent Człowieka Na Styku Kultur

Październik 2002r. – Otwarcie Placówki Straży Granicznej w m. Dubicze Cerkiewne

2002r. – Uzyskanie dyplomu Złotej Setki Samorządów 2002 za zrealizowane inwestycje w latach 1999-2001r.

2002r. – zostaje wybudowana gminna oczyszczalnia ścieków w Dubiczach Cerkiewnych

Maj 2002r. – Przystąpienie gminy do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euroregion Puszcza Białowieska”

Maj 2001r. – Utworzenie Publicznego Gimnazjum w m. Dubicze Cerkiewne

2001r. – Uzyskanie dyplomu Złotej Setki Samorządów 2001 za zrealizowane inwestycje w latach 1998-2000r.

Marzec 2001r. – Włączenie ochotniczej straży pożarnej jednostek w Dubiczach Cerkiewnych i Tofiłowcach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Sierpień 2000r. – Przystąpienie gminy do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Czerwiec 2000r. – Jeden z największych pożarów w Polsce w m. Czechy Orlańskie

1999r. – oddano do użytku budynek dydaktyczny szkoły podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Marzec 1999r. – Likwidacja Szkoły Podstawowej w Starym Korninie

Od 1998r. – Organizowanie wspólnie z związkiem Ukraińców Podlasia w chwili obecnej największej imprezy powiatu hajnowskiego „Na Iwana, na Kupała”

Sierpień 1997r. – Wizyta Pana Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

Kwiecień 1997r. – Zmiana nazw ulic oraz nadanie nazw projektowanych ulic na osiedlu mieszkaniowym w m. Dubicze Cerkiewne

Kwiecień 1996r. – Likwidacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Grabowiec

Wrzesień 1995r. – Przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia Gmin Puszcza Białowieska

Kwiecień 1995r. – Włączenie OSP Dubicze Cerkiewne do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

1995r. – Pierwszy odcinek kanalizacji na terenie gminy

1990r. – Rozstrzygnięcie konkursu i ustalenie herbu gminy

1986r. – Oddanie do żytku przebudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury

1982r. – Powstają Stacje Uzdatniania Wody w m. Stary Kornin i Dubicze Cerkiewne

1986r. – Oddanie do użytku zbiornika małej retencji na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych

1973r. – Utworzenie przez Wojewódzką Radę Narodową Gminę Dubicze Cerkiewne

1959r. – Powstanie Rolniczej Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Korninie

1925 – 1926- We wsi Wiluki powstaje Niezależna Partia Chłopska

1924r. – We wsi Dubicze Cerkiewne powstaje organizacja komunistyczna

1905 – 1906 – Wybudowano linię kolejową Hajnówka – Siedlce – Lida – Wołkowysk, przecinającą teren obecnej gminy.

1549r. – Pierwsza zmianka o istnieniu miejscowości Dubicze Cerkiewne