Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nabór na wolne stanowisko pracy : pracownik socjalny – 1-etat


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych jest jednostką organizacyjną Gminy Dubicze Cerkiewne podległą Wójtowi Gminy.

Celem działalności ośrodka jest:

  1. Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.
  2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  4. Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH
ul. Główna 65   17-204 Dubicze Cerkiewne
(budynek urzędu gminy)
Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00
tel. 85 6827989, 856827991, 85 6827987 fax 85 6827980
e-mail: gops@ dubicze-cerkiewne.pl
NIP: 543-18-67-195,  REGON: 050856423

Kadra GOPS

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych:

KIEROWNIK  GOPS

p.o. Mirosława Gawryluk – pokój nr 10
tel. 85 6827989
e-mail: m.gawryluk@dubicze-cerkiewne.pl

PRACOWNICY SOCJALNI:

Nina Mierociuk – starszy pracownik socjalny – pokój nr 11
tel. 85 6827991
e-mail: n.mierociuk@dubicze-cerkiewne.pl

KSIEGOWOŚĆ 

Alina Pietruczuk – główny księgowy – pokój nr 2-3
tel. 85 6827994
e-mail: a.pietruczuk@dubicze-cerkiewne.pl

Rejony opiekuńcze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

Starszy pracownik socjalny – Nina Mierociuk
1) Dubicze Cerkiewne
2) Tofiłowce
3) Rutka
4) Stary Kornin
5) Koryciski
6) Czechy Orlańskie
7) Jagodniki.
8) Jelonka
9) Grabowiec
10) Istok
11) Werstok
12) Wiluki
13) Wojnówka
14) Starzyna
15) Długi Bród
16) Witowo
17) Górny Gród

Biuletyn Informacji Publicznej GOPS

RODZINA 500+

Nowe świadczenie rodzicielskie

Złotówka za złotówkę- jak to jest??

Jak uzyskać pomoc społeczną?

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendium szkolne

Dodatek energetyczny

Przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

Karty Dużej Rodziny